PRAVIDLA – PŘÍSUDEK

 

Přísudek je řazen mezi základní větné členy a s přísudkem tvoří tzv. základní skladební dvojici. Jeho znalost je důležitá i pro správné určení pravopisu ve shodě přísudku s podmětem. V tomto příspěvku se na přísudek podíváme detailněji.

Osnova:

 1. Co je přísudek?
 2. Jak přísudek poznáme?
 3. Jak může být přísudek vyjádřen?
 4. Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný
 5. Přísudek slovesný, jmenný se sponou a jmenný beze spony

Co je přísudek?

Přísudek (latinsky predikát) je řazen mezi základní větné členy. Společně s podmětem, který také patří mezi základní větné členy, tvoří tzv. základní skladební dvojici. Přísudek je základem tradiční a plnohodnotné české věty. Přísudek není závislý na jiném větném členu.

Přísudek zpravidla vyjadřuje:

 • Co podmět dělá (vyjádření děje;  např. Marek zpívá.)
 • Co se s podmětem děje (sám nic aktivně nekoná); např. Dítě roste.
 • Jaký podmět je (vyjádření vlastnosti); např.: Dědeček je starý.

Jak přísudek poznáme?

Přísudek vždy bezpečně poznáme tak, že se na něj správně zeptáme. Vždy se ptáme: Co dělá podmět? Co se s podmětem děje?

Pavlína zpívá.

 • Otázka: Co dělá Pavlína?
 • Odpověď: zpívá

Babička nakupuje.

 • Otázka: Co dělá Babička?
 • Odpověď: nakupuje

Jak může být přísudek vyjádřen?

Přísudek bývá velice často vyjádřen slovesem, ale rozhodně to není pravidlem. Přísudek může být, stejně jako podmět, vyjádřen různými slovními druhy:

Přísudek vyjádřen Příklad
Slovesem Počkej na Petru. V nouzi poznáš přítele. Odstěhovali jsme se. Petr Maluje.
Slovesem a podstatným jménem Maminka je prodavačka. V dospělosti budu pilotem.
Slovesem a přídavným jménem Na práci nejsem zvyklá. Keře budou vysázené.
Citoslovcem Žába hop do vody.
Podstatným jménem Mladost radost. Sliby – chyby.

Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný

Můžeme rozlišit přísudek holý, rozvitý či několikanásobný, podle toho, jak a jestli vůbec je přísudek dále rozvit dalšími větnými členy.

 • Přísudek holý – jedná se o přísudek, který není dále rozvit (Petr a Markéta nakupují. Malý králík hopsá.)
 • Přísudek rozvitý – jedná se o přísudek, který je dále rozvit dalším větným členem (Petr a Markéta nakupují potraviny. Malý králík hopsá lesem.)
 • Přísudek několikanásobný – jedná se o přísudek, který se skládá z více členů než z jednoho, podmět dělá více činností, má více vlastností apod. (Petr nakupuje a prodává zboží. Králík se zastavuje a hopsá.)

Přísudek slovesný, jmenný se sponou a jmenný beze spony

Můžeme rozlišit několik druhů přísudku podle toho, jakým slovním druhem je přísudek vyjádřen.

a) Přísudek slovesný

Přísudek je vyjádřen určitým tvarem (tedy ne infinitivem) slovesa plnovýznamového (sloveso, které samo o sobě nese význam a není potřeba jej dále doplňovat; můžeme si pod slovesem představit konkrétní děj či činnost). Pozor! Je třeba označit celý přísudek (všechny tvary slovesa, které jsou součástí přísudku, např.: bychom se vrátili, myslel jsem, češe se apod.)

Milan si čte. Jeli bychom na výlet s vámi. Dítě pláče.

b) Přísudek jmenný se sponou (nebo také přísudek slovesně jmenný)

Přísudek se skládá z neplnovýznamového slovesa, které se také nazývá sponové (sloveso, které samo o sobě nenese význam a nelze si pod ním představit konkrétní děj či činnost).

Sponová slovesa: být, bývat, stát, stávat se.

Právě proto, že sloveso samo o sobě nenese význam, je nutné k němu připojit ještě další část: podstatné jméno např.: velryba je savec, maminka je prodavačka.

 • Přídavné jméno např.: zahrada byla krásná, pohled se stal nejistým.
 • Příslovce např.: šaty jsou mi dobře.
 • Infinitiv např.: loupit není koupit.

Součástí tohoto přísudku je tedy: jméno (hlavně podstatné, přídavné) + sponové sloveso (být, bývat, stát, stávat se). Pozor! Sloveso být může vystupovat samostatně pouze v případě, že není sponové a vyskytuje se ve významu existovat (je tedy plnovýznamové), např.: Před vchodem je záhon růží. Za lesem je cesta.

Jméno v 1. pádě vs. jméno v 7. pádě

Pád jména (podstatného či přídavného) v přísudku jmenném se sponou může pozměnit význam sdělení. Proto je nutné o tomto rozdílu vědět a naučit se 1. a 7. pád jména správně používat.

 • Jméno v 1. pádě: označuje vlastnost nebo stav trvalý (často trvá po celý život člověka/ zvířete, případně se s danou vlastností již narodil – být něčím/někým), např.: Orel je dravec. Otec je zpěvák.
 • Jméno v 7. pádě: označuje vlastnost přechodnou (stát se něčím/někým- vlastnost získaná v průběhu života či trvající pouze nějaký vymezený čas), např.: Na vojně byl kuchařem. Bratr je vedoucím.

c) Přísudek jmenny beze spony (nebo také přísudek neslovesný)

Přísudek neosahuje určitý tvar slovesa. Jedná se o speciální případy, jako jsou např. přísloví či různá oznámení. Přísudek zde v podstatě chybí, ale je alespoň částečně naznačen a je možné si jej domyslet nebo odvodit.

Vzduch zdarma.
Kniha – přítel člověka..
Sliby – chyby.

Pošli tento příspěvek svému blízkému