PRAVIDLA – Jak v češtině tvoříme slova

Okrajově se na Pravopisně.cz věnujeme i jazykové teorii, takže u nás nenajdete příspěvky jen o pravopisu, či gramatice, ale také o stylistice, lexikologii a slovotvorbě. Dnes přišla na řadu poslední zmíněná jazyková disciplína – slovotvorba.

Nová slova vznikají obvykle z potřeby mluvčích pojmenovat nové jevy, předměty a skutečnosti. Tvořením nových slov v českém jazyce se zabývá věda slovotvorba.

Slovotvorba se zabývá třemi oblastmi jazyka

A jsou to:

 • proces tvoření zcela nových slov,
 • proces reprodukce slov, která již v jazyce existují,
 • utvořenost slov (výsledky slovotvorných procesů).

Základové slovo je termín pro slovo, z něhož vzniklo slovo nové. Tomu se pak obecně říká slovo odvozené. Zcela nová slova (neologismy) jsou u nás vytvářena poměrně vzácně. Ve většině případů tvoření slov se jedná pouze o jejich znovuutváření neboli reprodukci.

3 způsoby, jak vytvořit slovo

A jsou to:

 • odvozování
 • zkracování
 • skládání

Odvozování

Jde o základní slovotvorný způsob českého jazyka. Odvozujeme pomocí připojování předpon nebo přípon ke kmeni základového slova. Podstatná a přídavná jména se odvozují převážně pomocí přípon. Vznikají pak různé pojmenovací kategorie, do kterých lze odvozená slova zařadit.

Například:

Slovotvorné kategorie podstatných jmen
Přípony
Příklad
Konatel děje (odvozuje se od pod. jmen)
-ář/-ař, -ník, -ista, -ec, -ák
pianista, vědec, řezbář, zahradník…
Činitel děje (odvozuje se od sloves)
-tel, -č, -ec, -ce, -ník, -ák
učitel, bavič, honák…
Člen společenství
-an, -ák, -ec
Američan, Polák, křesťan…
Nositel vlastností
-ec, -ík, -ka, -ina, -áč, -an,
-ouš, -ice, -ák…
zelenáč, pomocnice, bělouš, mladík, strařec…
Výsledek děje
-ek, -ec, -ka, -ina
omrzlina, výšivka…
Prostředek
-č, -dlo, -tko, -ník, -ák, -ka,
-čka, -ivo
svěrák, myčka, sítko, šroubovák, chodník…
Místo
-iště, -isko, -na, -ník, -árna,
-írna, -telna, -ovna
letiště, lékárna, badatelna, studovna, udírna…
Jména mláďat
-e/-ě
kotě, house
Jména zdrobnělá, zveličelá
-ek, -ík, -íček, -ka, -íčko,
-isko, -as, -oun, -an
psíček, psaníčko, bundička,
kruťas, psisko…
Jména hromadná
-stvo, -ctvo, -oví, -í, -ina
trní, listoví, lidstvo…

U přídavných jmen vzniká například kategorie jmen:

 • přivlastňovacích (bratrův, matčin, císařský),
 • místních (pařížský, americký),
 • látkových (zlatý, papírový),
 • zesilujících (obrovitánský) nebo
 • zeslabujících (slaboučký, malinký).

Slovesa se naopak nejčastěji odvozují předponami. Z jednoho základu tak může vzniknout mnoho významově odlišných tvarů:

nosit – vynosit, unosit, zanosit, donosit, nanosit, přinosit, atd.

Slovesa mohou být odvozována od:

 • podstatných jmen (zahradničit, kralovat),
 • přídavných jmen (chudnout, zelenat),
 • citoslovcí (bafat, kvákat) nebo
 • změnou vidu (chodit→chodívat, učit→učívat).

Příklady předpon:

po- (povařit)
do- (dodělat)
u- (uvařit)
za- (zahrát)
pod- (podhradí)

Příklady přípon:

-si (jakýsi)
-koli (kdokoli)
-ový (jahodový)

Skládání

Jedná se o tvoření slova ze dvou nebo tří základových slov. Skládáním vznikají složeniny. Místo, kde se základy setkávají, označujeme jako morfogolický šev. Rozlišujeme 2 typy složenin.

Složeniny vlastní

Jejich členy nemůžeme rozdělit (nejsou samostatnými slovy). Tyto složeniny bývají spojeny tzv. spojovacím vokálem -o-, -i-, -e-. Spojovací vokál může někdy i zcela chybět.

maloměsto, středověk, samoobsluha, hnědozem, teploměr, …
dvacetikoruna, vlastivěda, …
zeměpis, koželuh, …
trojlístek, trojhlas, strojmistr

Složeniny nevlastní

Vznikají přímým spojením slov, která mohou fungovat samostatně.

 Příklad: budižkničemu, bůhvíco, jakbysmet, bohužel, okamžik, vlastizrádce…

Zkracování

Při procesu zkracování základového slova vznikají zkratky a slova zkratková. Zkracování je projevem jazykové ekonomie.

Zkratková slova

Vznikají spojením počátečních hlásek nebo slabik víceslovného názvu.

Příklady:

Čedok – Česká dopravní kancelář
BESIP – Bezpečnost silničního provozu

Mezi zkratková slova řadíme i zkratky typu atd. (a tak dále), atp. (a tak podobně), (paní).

Iniciálové zkratky

Vznikají z prvních písmen jednotlivých slov víceslovného názvu.

Příklady:

UHK – Univerzita Hradec Králové
ODS – Občanská demokratická strana

Autor/ka: Bc. Petra Wagenknechtová
Univerzita Hradec Králové
Pošli tento příspěvek svému blízkému