PRAVIDLA – Jazykovědné disciplíny

Na světě existuje velké množství jazyků. Jazyk sám o sobě je velmi složitý systém, proto se rozděluje na mnoho dílčích oborů, které zkoumají jednotlivé jazykovědné disciplíny.

 • Bohemistika – nauka o českém jazyce a literatuře
 • Dialektologie – nauka o nářečích jazyka
 • Etymologie – nauka o původu slov
 • Filologie – věda zabývající se studiem jazyka a literatury
 • Fonetika – zabývá se studiem a popisem hlásek (nauka o zvukové stránce řeči)
 • Fonologie – studuje zvukové jednotky jazyka z hlediska jejich funkce
 • Frazeologie – nauka o ustálených slovních spojeních
 • Grafémika – popisuje písemnou podobu jazyka
 • Lexikografie – nauka o slovnících
 • Lexikologie – nauka o slovní zásobě
 • Lingvistika – jazykověda
 • Logopedie – nauka o správné výslovnosti a náprava vad řeči
 • Morfologie – popisuje stavbu slova a slovních tvarů, jejich význam a funkci. Zabývá se slovními druhy a jejich klasifikací.
 • Onomastika – nauka o vlastních jménech
 • Ortoepie – popisuje pravidla správné výslovnosti
 • Orgtografie – určuje pravidla pravopisu
 • Sémantika – nauka o významu slov
 • Slavistika – nauka o slovanských jazycích a kultuře
 • Stylistika – zabývá se výběrem a způsobem uspořádání jazykových prostředků (nauka o slohu)
 • Syntax – zkoumá stavbu vět a souvětí, jejich tvoření a vzájemné vztahy
Autor/ka: Bc. Petra Wagenknechtová
Univerzita Hradec Králové
Pošli tento příspěvek svému blízkému