Psaní s/z/vz - diktáty

0% Splněno
39 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Dělají vám jednotlivá cvičení a diktáty problémy? Nezvládáte všechny úlohy splnit na 100 % (bez jediné chyby)? Procvičte si pravidla pro psaní s/z/vz. A pak začněte procvičovat své znalosti v jednotlivých testech a cvičeních na této podstránce - a to jak formou cvičení, testů a pravokvízů.

Předpona s- (se-) se píše u sloves, která vyjadřují

  • Směřování dohromady, k sobě: shromáždit se, spřátelit se, seschnout se.
  • Pohyb shora dolů nebo z povrchu pryč: slétnout, sesouvat se, sestoupit, sloupnout, smazat.

Předpona z- (ze-) se píše v ostatních případech, zejména

  • U dokonavých sloves utvořených od sloves nedokonavých, u nichž vyjadřuje prostou dokonavost: pozorovat – zpozorovat, ničit – zničit.
  • U dokonavých sloves utvořených od podstatných nebo přídavných jmen, jež vyjadřují změnu stavu, tj. učinit nebo stát se tím, co označuje základové slovo: hudba – zhudebnit, obraz – zobrazit, obecný – zobecnit, směšný – zesměšnit.

V některých slovech se píše předpona s- nebo z- podle ustálené tradice. Způsob psaní je někdy ve shodě se spisovnou výslovností (skončit, schovat, splatit, spotřebovat, strávit – potravu i čas, spropitné …), ale jindy se od ní liší (zpívat, způsobit, zkoumat, zkoušet, ztratit, zprostit, zpět, aj.). Stejná předpona se ovšem píše i u odvozenin (např. zpěv, způsob, výzkum, nazpět …, úschova, splátka, spotřeba …).

Někdy se předponou rozlišuje význam:

Předpona zVýznamPředpona svýznam
zprávav novináchspráva(vedení) podniku
zběhvoják – uteklsběh→ ← lidu
ztěžovatprácistěžovat sina něco
zvedlsešitsvedlvinu na někoho
zhlédlfilmshlédl↓ dolů
zchodilcelé městoshodilvázu ↓
zužovatšatysužovat(trápit) někoho
zbítněkohosbít→ ← budku
zvolitpředsedusvolitk návštěvě
zjednatpořádeksjednatkoupi
zvolatHola!svolatschůzi