PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova

Připravili jsme pro vás pravopisná pravidla pro psaní vyjmenovaných slov (zastarale označovaných jako vybraná či vyňatá).

Co jsou vyjmenovaná slova?

Vyjmenovaná slova jsou slova domácí, v jejichž kořenech se píše po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S, V a Z správně samohláska trvdé y/ý (a stejný pravopis platí i pro slova od nich odvozená).

Jedná se o kapitolu pravopisu, která se začíná učit ve 3. ročníku základní školy a je zcela zásadní, protože se s takovými slovy setkáváme na každém kroku – v dopisech, e-mailech, reklamách, knížkách atp.

Pořadí vyjmenovaných slov

Od 3. ročníku se vyjmenovaná slova učí v určitém pořadí, vytvářejí se na ně básničky, říkanky a další. Hlavní cíl je zapamatovat si je, ovšem toto pořadí není vůbec důležité, žádný závazný seznam neexistuje. Dokonce se můžeme v různých učebnicích setkat s různým pořadím, občas je vynecháno i určité vyjmenované slovo (například vlastní názvy Kamýk nebo Litomyšl). V našem přehledu se dozvíte takové pořadí, které se používá nejčastěji.

Řada dospělých již ani nezná pořadí vyjmenovaných slov, které se učili na základní škole, ale používat je umí přesto správně; jedná se o natolik upevněnou znalost, že už ji nemusí ani zdůvodňovat (například u slova myčka nemusíme vědět, že se jedná o příbuzné slovo k vyjm. slovu mýt). Důležité je slova vyňatá (jak se jim dříve říkalo) poznat a pravopisně správně je napsat!

Níže najdete seznamy vyjmenovaných slov pro jednotlivé souhlásky a jevy, ve kterých se nejvíce chybuje. Ke každému druhu vyjmenovaných slov pro vás ale máme připravený celý článek, kde najdete další slova příbuzná, vysvětlení jejich významů a mnoho příkladů – stačí kliknout na nadpis.

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, býlí (plevel), kobyla, býk, babyka

Pozor! Některá slova lze psát v obou variantách, mění se však význam:

být (existovat) × bít (tlouci)
přibýt (být najednou něčeho více) × přibít (přitlouci)
bydlo (živobytí nebo obydlí) × bidlo (tyč, bidýlko pro ptáky)
býlí (byliny) × bílý (barva)
dobýt (zmocnit se) × dobít (baterii, zvěř)
nabýt (získat) × nabít (náboj)

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš

Pozor! Některá slova lze psát v obou variantách, mění se však význam:

mlýn × mlít
lýčený (lýkový, z lýka) × líčený (předstíraný, strojený, namalovaný)
lysý (plešatý) × lis (stroj na lisování, mačkání)
vlis (k lisovat) × vlys (ozdobný pruh na stěně)

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M

my, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš

Pozor! Některá slova lze psát v obou variantách, mění se však význam:

my (zájmeno 1. os č. mn.) × mi (3. pád osobního zájmena já)
mýt (umývat, čistit) × mít (vlastnit)
vymykat se (být jiný) × vymítat (vypuzovat)
mýval (zvíře) × míval (dřív měl)

VYJMENOVANÁ SLOVA PO P

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, pyj, čepýřit se

Pozor! Některá slova lze psát v obou variantách, mění se však význam:

pýcha (domýšlivost) × píchat (bodat)
pysk (ret) × pisk (hvizd, krátký pískot)
pykat (nést trest) × pikat (počítat při hře na pikolu)
pyj (pohlavní úd) × pij (rozkaz od slovesa pít)
opylovat (oplodňovat pylem) × opilovat (obrousit)
slepýš (plaz) × slepíš (lepidlem)

VYJMENOVANÁ SLOVA PO S

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

Pozor! Některá slova lze psát v obou variantách, mění se však význam:

syrý (syrový) × sirý (osiřelý)
sypat × sípat (chraptět)
sýrový (ze sýra) × syrový (nevařený) × sírový (ze síry)
Dále bývají problematická slova sirup nebo sivý (šedivý).

VYJMENOVANÁ SLOVA PO V

vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, cavyky, vyza

Pozor! Některá slova lze psát v obou variantách, mění se však význam:

výr (sova) × vír (vodní nebo vzdušný krouživý pohyb)
výskat (křičet) × vískat (probírat se někomu ve vlasech)
výt (vydávat zvuk vytí) × vít (vinout) × Vít (jméno)
výška (vysoko) × vížka (malá věž)
visutý (visící) × vysutý (vysunutý)

VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z

brzy, jazyk, nazývat (se)

Pozor! Některá slova lze psát v obou variantách, mění se však význam:

brzy × brzičko (přípona –ičko)
nazývat (pojmenovávat) × nazívat (hodně zívat únavou)

Pamatujte! Písmeno y/ý píšeme nejen ve slovech vyjmenovaných, ale i ve všech, která jsou vyjmenovaným slovům příbuzná.

Procvičte si všechna vyjmutá slova

Autor/ka: Kol. pracovníků Ústavu pro jazyk český AV ČR
Pravidla českého pravopisu. 2. vyd. Praha: Academia 2005. ISBN80-200-1327-X
Pošli tento příspěvek svému blízkému