Nejpoužívanější češtinářské zkratky

Znáte zkratky, které patří do teorie českého jazyka a používají se stále dokola? V článku najdete seznam a také význam, co která zkratka znamená.

Češtinářské zkratky využijete i po škole, objevují se totiž nejen při výuce, ale i v novinách, beletrii, dopisech a dokonce i na sociálních sítích. Ulehčí vám orientaci a ušetří čas, pojďme se podívat na ty, které jsou dle nás nejzásadnější. Nelekněte se, že jsou některé zkratky bez teček, ne u všech je třeba ji psát. 🙂

Zkratky, které využijete při výuce českého jazyka

Pro přehlednost jsme rozdělily zkratky do sekcí, ve kterých se s nimi můžete setkat, nejsou seřazené dle abecedy. Seznam bude stále aktualizován.

Slovní druhy

NázevZkratka
podstatné jméno / substantivapod. jm. / sub.
přídavné jméno / adjektivapříd. jm. / adj.
zájmeno / pronominazáj. / pron.
číslovka / numeraliačís. / num.
sloveso / verbaslov. / v.
příslovce / adverbiapřísl. / ad.
předložka / prepozicepředl. / prep.
spojka / konjukcespoj. / konj.
částice / partikulečást. / part.
citoslovce / interjekcecit. / interj.
jednotné číslo j. č.,
množné číslo mn. č.

Větné členy

NázevZkratka
podmět Po
přísudek
předmětPt
příslovečné určeníPu (času – PuČ, místa – PuM, způsobu – PuZ),
přívlastekPk (shodný – PkS, neshodný – PkN),
doplněkD
věta hlavníVH
věta vedlejšíVV

Častá vyjádření v českém jazyce

V uspěchané době máme většinou problém vypsat celé spojení, a tak využíváme zkratky, které poslouží úplně stejně. U těchto častých zkratek se nepíše mezera, zkratky se píší dohromady a za nimi je tečka. Mezi nejčastější zkratky patří:

NázevZkratka
a tak podobněatp.,
a podobněapod.,
mimo jinémj.,
dodatek v dopise, post scriptum = po napsáníP.S.,
to je, to jest t.j., 
a tak dáleatd.,
a jinéaj.,
tak zvanýtzv.,
napříkladnapř.,
kupříkladukupř.,
pan / paníp. / p., pí
slečnasl.
stranastr.
čísloč., čís.
číslo popisnéč. p.
rokr.
tohoto rokut. r.
tohoto časut. č.
našeho letopočtun. l.
před naším letopočtempř. n. l.
zvláštězvl.
cirkacca
funkcefce

Obchodní zkratky

NázevZkratka
číslo jednacíč. j. (i čj.)
akciová společnosta. s.
společnost s ručením omezenýms. r. o. , spol. s r. o.
komanditní společnostk. s.
veřejná obchodní společnostv. o. s.
občanské sdruženío. s.
obecně prospěšná společnosto. p. s.
veřejná výzkumná institucev. v. i.
zapsaný spolekz. s.
zapsaný ústavz. ú.
vedoucí odděleníved. odd.
vlastní rukouv. r.
v zastoupenív z. (i vz.)
Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému