Nejpoužívanější češtinářské zkratky

Znáte zkratky, které patří do teorie českého jazyka a používají se stále dokola? V článku najdete seznam a také význam, co která zkratka znamená.

Češtinářské zkratky využijete i po škole, objevují se totiž nejen při výuce, ale i v novinách, beletrii, dopisech a dokonce i na sociálních sítích. Ulehčí vám orientaci a ušetří čas, pojďme se podívat na ty, které jsou dle nás nejzásadnější. Nelekněte se, že jsou některé zkratky bez teček, ne u všech je třeba ji psát. 🙂

Zkratky, které využijete při výuce českého jazyka

Pro přehlednost jsme rozdělily zkratky do sekcí, ve kterých se s nimi můžete setkat, nejsou seřazené dle abecedy. Seznam bude stále aktualizován.

Slovní druhy

Název Zkratka
podstatné jméno / substantiva pod. jm. / sub.
přídavné jméno / adjektiva příd. jm. / adj.
zájmeno / pronomina záj. / pron.
číslovka / numeralia čís. / num.
sloveso / verba slov. / v.
příslovce / adverbia přísl. / ad.
předložka / prepozice předl. / prep.
spojka / konjukce spoj. / konj.
částice / partikule část. / part.
citoslovce / interjekce cit. / interj.
jednotné číslo j. č.,
množné číslo mn. č.

Větné členy

Název Zkratka
podmět Po
přísudek
předmět Pt
příslovečné určení Pu (času – PuČ, místa – PuM, způsobu – PuZ),
přívlastek Pk (shodný – PkS, neshodný – PkN),
doplněk D
věta hlavní VH
věta vedlejší VV

Častá vyjádření v českém jazyce

V uspěchané době máme většinou problém vypsat celé spojení, a tak využíváme zkratky, které poslouží úplně stejně. U těchto častých zkratek se nepíše mezera, zkratky se píší dohromady a za nimi je tečka. Mezi nejčastější zkratky patří:

Název Zkratka
a tak podobně atp.,
a podobně apod.,
mimo jiné mj.,
dodatek v dopise, post scriptum = po napsání P.S.,
to je, to jest t.j., 
a tak dále atd.,
a jiné aj.,
tak zvaný tzv.,
například např.,
kupříkladu kupř.,
pan / paní p. / p., pí
slečna sl.
strana str.
číslo č., čís.
číslo popisné č. p.
rok r.
tohoto roku t. r.
tohoto času t. č.
našeho letopočtu n. l.
před naším letopočtem př. n. l.
zvláště zvl.
cirka cca
funkce fce

Obchodní zkratky

Název Zkratka
číslo jednací č. j. (i čj.)
akciová společnost a. s.
společnost s ručením omezeným s. r. o. , spol. s r. o.
komanditní společnost k. s.
veřejná obchodní společnost v. o. s.
občanské sdružení o. s.
obecně prospěšná společnost o. p. s.
veřejná výzkumná instituce v. v. i.
zapsaný spolek z. s.
zapsaný ústav z. ú.
vedoucí oddělení ved. odd.
vlastní rukou v. r.
v zastoupení v z. (i vz.)
Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému