PRAVIDLA – Přechodníky

Přechodníky se v dnešní době už moc nepoužívají, ale není od věci znát základní pravidla jejich používání. Jednotlivé typy přechodníků a jejich skloňování jsou přehledně rozřazeny do tabulek.

Přechodníky dnes mají spíše knižní až archaický charakter, využíváme je hlavně k tvorbě uměleckého či vyššího odborného stylu.   Slouží k zhuštění či ozvláštnění textu, nahrazují větu vedlejší uvozenou například spojkou „když“, nebo hlavní větu spojenou se zbytkem souvětí spojkou „a“. Vždy se vážou k podmětu věty, ve které se nacházejí.

Rozlišujeme přechodníky přítomné a minulé. Abychom použili přechodník správně, musíme si uvědomit, zda se děj vyjádřený přechodníkem odehrává současně ( přítomný)  s dějem vyjádřeným přísudkovým slovesem, nebo před ním (přechodník minulý).

Přechodník přítomný

Přechodník přítomný vyjadřuje současnost dvou dějů(např.:  Jana vaří a poslouchá hudbu → Jana vaří poslouchajíc hudbu) Tvoří se od části slovesa v 3. osobě množného čísla v přítomném čase po odtržení koncovky.  Např. : –nes-ou (nesa, nesouc, nesouce).

číslo jednotné číslo množné
rod mužský rod ženský a střední všechny rody
-a -ouc -ouce
Nesa nesouc nesouce
-e/ě -íc -íce
Maže mažíc mažíce
-eje -ejíc -ejíce
Sázeje sázejíc sázejíce
-aje -ajíc -ajíce
Volaje volajíc volajíce

Tato tabulka neplatí pro nepravidelná slovesa- být, jíst, chtít a vědět. Pro ta platí:

mužský rod č.j.
ženský a střední rod č.j.
oba rody mn.č
BÝT
jsa
jsouc
jsouce
JÍST
jeda
jedouc
jedouce
CHTÍT
chtě (chtěje)
chtít (chtějíc)
chtíce (chtějíce)
VĚDĚT
věda
vědouc
vědouce

Přechodník minulý

Přechodník minulý vyjadřuje předčasnost děje před druhým.  Např.: Sebravše všechny své síly, vydali se na cestu ( nejprve museli  sebrali síly, poté vyšli).

Tvoříme je zpravidla od minulého tvaru dokonavých sloves (např. tvar seskočil), a poté přidáváme příslušné zakončené podle toho, o jakou osobu a čas se jedná.

číslo jednotné číslo množné
rod mužský rod ženský a střední všechny rody
(bez koncovky) -ši -še
Přines přinesši přinesše
-v -vši -vše
seskočiv seskočivši seskočivše

Tudíž u sloves, jejichž minulý kmen končí souhláskou( př. přines-l), tvoříme přechodníky takto:

mužský rod č.j
ženský a střední rod č.j
 oba rody  mn.č.
 Bez koncovky
-ši

U sloves, jejichž minulý kmen končí samohláskou, tvoříme přechodníky takto:

mužský rod č. j.
ženský rod č. j.
oba rody mn.č.
-v
-vši
-vše

POZOR VÝJIMKA: tyto tvary přechodníku se používají i u sloves  podle vzoru tiskne, přestože končí souhláskou. Minulý kmen se rozšiřuje o –nu . Přechodník má tedy tvar vytisknuv, vytisknuvši, vytisknuvše.

Pro nepravidelná slovesa být, jíst, chtít a vědět platí:

mužský rod č.j.
ženský a střední rod č.j
oba rody mn.č
BÝT
byv
byvši
byvše
JÍST
najed
najedši
najedše
CHTÍT
chtěv
chtěvši
chtěvše
VĚDĚT
dozvěděv
dozvěděvši
dozvěděvše
Pošli tento příspěvek svému blízkému