PRAVIDLA – Přechodníky

 

Přechodníky se v dnešní době už moc nepoužívají, ale není od věci znát základní pravidla jejich používání. Jednotlivé typy přechodníků a jejich skloňování jsou přehledně rozřazeny do tabulek.

PŘECHODNÍKY

Přechodníky dnes mají spíše knižní až archaický charakter, využíváme je hlavně k tvorbě uměleckého či vyššího odborného stylu.   Slouží k zhuštění či ozvláštnění textu, nahrazují větu vedlejší uvozenou například spojkou „když“, nebo hlavní větu spojenou se zbytkem souvětí spojkou „a“. Vždy se vážou k podmětu věty, ve které se nacházejí.

Rozlišujeme přechodníky přítomné a minulé. Abychom použili přechodník správně, musíme si uvědomit, zda se děj vyjádřený přechodníkem odehrává současně ( přítomný)  s dějem vyjádřeným přísudkovým slovesem, nebo před ním (přechodník minulý).

Přechodníky přítomný

Přechodník přítomný vyjadřuje současnost dvou dějů(např.:  Jana vaří a poslouchá hudbu → Jana vaří poslouchajíc hudbu) Tvoří se od části slovesa v 3. osobě množného čísla  v přítomném čase po odtržení koncovky.  Např. : –nes-ou (nesa, nesouc, nesouce

koncovka slovesa ve  3.os. č.m
mužský rod č.j.
ženský a střed. rod č.j.
oba rody mn.č.
– OU
-a
-ouc
– ouce
Í, EJÍ (ĚJÍ), – AJÍ
-e (ě) , – eje (-ěje),- aje
-íc, -ejíc  (-ějíc),- ajíc
-íce, -ejíce (-ějíce), -ajíce

 

Tato tabulka neplatí pro nepravidelná slovesa- být, jíst, chtít a vědět. Pro ta platí:

mužský rod č.j.
ženský a střední rod č.j.
oba rody mn.č
BÝT
jsa
jsouc
jsouce
JÍST
jeda
jedouc
jedouce
CHTÍT
chtě (chtěje)
chtít (chtějíc)
chtíce (chtějíce)
VĚDĚT
věda
vědouc
vědouce

 

Přechodníky minulé – dokonavé

Přechodník minulý vyjadřuje předčasnost děje před druhým.  Např.: Sebravše všechny své síly, vydali se na cestu ( nejprve museli  sebrali síly, poté vyšli).

Tvoříme je zpravidla od minulého tvaru dokonavých sloves. U sloves, jejichž minulý kmen končí souhláskou( př. přines-l), tvoříme přechodníky takto:

mužský rod č.j
ženský a střední rod č.j
 oba rody  mn.č.
 Bez koncovky
-ši

U sloves, jejichž minulý kmen končí samohláskou, tvoříme přechodníky takto:

mužský rod č. j.
ženský rod č. j.
oba rody mn.č.
-v
-vši
-vše

POZOR VÝJIMKA: tyto tvary přechodníku se používají i u sloves  podle vzoru tiskne, přestože končí souhláskou. Minulý kmen se rozšiřuje o –nu . Přechodník má tedy tvar vytisknuv, vytisknuvši, vytisknuvše.

Pro nepravidelná slovesa být, jíst, chtít a vědět platí:

mužský rod č.j.
ženský a střední rod č.j
oba rody mn.č
BÝT
byv
byvši
byvše
JÍST
najed
najedši
najedše
CHTÍT
chtěv
chtěvši
chtěvše
VĚDĚT
dozvěděv
dozvěděvši
dozvěděvše

 

Text: Kateřina Šturmová (Univerzita Hradec Králové)

Pošli tento příspěvek svému blízkému