PRAVIDLA – Přívlastek

Přívlastek je další z rozvíjejících větných členů, se kterými se ve škole (ale i životě) setkáte. V tomto článku se pokusíme shrnout základní informace o přívlastku.

Co je přívlastek?

Přívlastek (latinsky atribut) patří mezi rozvíjející větné členy (společně s předmětem, příslovečným určením a doplňkem). Znamená to tedy, že dále rozvíjí základní větné členy: podmět a přísudek.

Přívlastek zpravidla: blíže určuje, omezuje nebo zpřesňuje význam podstatného jména; např. teplá voda, v tomto utkání, dlouhá procházka, nejjižnější místo.)

Jak přívlastek poznáme?

Stejně jako u dalších větných členů, i zde je nutné se umět správně zeptat. Na přívlastek se vždycky ptáme otázkou: Jaký? (případně: Který? Čí?)

horké maliny

 • Otázka: Jaké maliny?
 • Odpověď: Horké.

Dále přívlastek poznáme tak, že vždy rozvíjí pouze podstatné jméno. Pokud je rozvíjeno podstatné jméno, s největší pravděpodobností bude rozvíjeno právě přívlastkem. Přívlastek může být vyjádřen různými slovními druhy a nelze si jej spojovat pouze s jedním. Přívlastek bývá vyjádřen:

 • Podstatným jménem (lov ryb, krása zimy).
 • Přídavným jménem (zimní krása, horké maliny, obětavý Petr, dětská četba).
 • Zájmenem (moje tričko, naše kuchyně).
 • Číslovkou (dva žáci, osmé poschodí).
 • Infinitivem (touha zvítězit, moc rozhodovat).

Přívlastek shodný a neshodný

Podle dalších kritérií může rozlišit dva druhy přívlastků: přívlastek shodný a neshodný.

a) Přívlastek shodný

Přívlastek, který se s podstatným jménem shoduje v rodě, čísle a pádě.

nová učebnice: nová – rod ženský, pád 1., číslo jednotné / učebnice – rod ženský, pád 1., číslo jednotné

 • Bývá vyjádřen přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou.
 • Zpravidla stojí PŘED podstatným jménem, které rozvíjí.
 • Např.: nová učebnice, náš dům, první zákazník.

b) Přívlastek neshodný

Přívlastek, který se neshoduje s podstatným jménem v rodě, čísle, pádě.

lov ryb: lov – rod mužský neživotný, pád 1., číslo jednotné / ryb – rod ženský, pád 2., číslo množné

  Bývá vyjádřen nejčastěji podstatným jménem (hlavně ve 2. pádě).
  Zpravidla stojí ZA podstatným jménem, které rozvíjí.
  Např.: přítel z Ostravy, cesta lesem, dar lásky.

Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející

Stejně jako ostatní větné členy, i přívlastek může být holý, rozvitý či několikanásobný. U přívlastku je navíc nutné rozlišovat, zda se jedná o přívlastek několikanásobný nebo postupně rozvíjející. Tento rozdíl hraje roli nejen při správném rozboru věty a určování větných členů, ale i při psaní čárek.

a) Přívlastek několikanásobný

Označuje několik spojených přívlastků, které jsou si významově blízké.

 • Nejčastěji přídavná jména.
 • Pořadí členů je možné libovolně měnit.
 • Jsou odděleny čárkou nebo spojkou souřadicí (např. spojka a).

např.: vysoké a nízké domy (členy lze zaměnit, aniž by se pozměnil význam: nízké a vysoké domy); modré, zelené a červené pastelky

b) Přívlastek postupně rozvíjející

Přívlastek je rozvíjen postupně: konkrétní podstatné jméno je nejprve rozvíjeno jedním přívlastkem, celé toto spojení je poté rozvito přívlastkem dalším.

 • Přídavné jméno, zájmeno, číslovka.
 • Pořadí členů není možné libovolně měnit, pořadí má nějaký význam
 • Neoddělují se čárkou.

např.: nejznámější současný zpěvák, levná letecká doprava, chráněná krajinná oblast

Přívlastek těsný a volný

Přívlastek volný a těsný je rozlišován na základě toho, jak podstatnou informaci sděluje a zda je možné tuto informovat vypustit či opomenout. Rozlišení přívlastku volného a těsného je opět podstatní pro správné psaní interpunkce.

a) Přívlastek volný

Vyjadřuje doplňující vlastnost, která ale není podstatná pro význam celého sdělení, informaci je možné vypustit, aniž by se změnil význam věty.

 • Nejčastěji se jedná o přídavné jméno.
 • Pořadí členů je možné libovolně měnit.
 • Oddělujeme čárkami z obou stran (tak, aby nepotřebné sdělení bylo možné vyjmout).

Nové hřiště, dnes krásně upravené, přivítalo tisíce fanoušků. (informace o tom, zda hřiště bylo či nebylo upraveno, je víceméně zbytečná a nijak nepozměňuje to, že přivítalo fanoušky).

Děti, oblečené do pestrobarevného oblečení, pouštěly papírové draky na louce. (informace o oblečení dětí nemá vliv na to, že pouštěly draky, je to pouze zpráva doplňující).

b) Přívlastek těsný

Vyjadřuje vlastnost, která je pro celé sdělení podstatná a nelze ji tedy vypustit, aniž by byl změněn význam věty. Přívlastek těsný neoddělujeme čárkami!

Obraz visící uprostřed galerie byl namalován slavným malířem. (pouze obraz uprostřed galerie byl namalován slavným malířem- je to nezbytně nutná informace).

Žáci přihlášeni k zájezdu do Německa se shromáždí před školou.
(pouze žáci, kteří se přihlásili k zájezdu, se mají shromáždit před školou- jiní žáci ne = jedná se o podstatnou informaci).

Přístavek

Speciální kategorií v rámci přívlastku je přístavek. Jedná se v podstatě o přívlastek volný, který je ale dále rozvíjen podstatným jménem, nikoliv přídavným. Často je jedná o zpřesnění významu, shrnutí, vysvětlení nebo další doplňkové informace.

Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny, se narodil na Žižkově.
, Marie Nováková, prohlašuji, že přijímám plnou zodpovědnost.
Jan Neruda, český básník, je autorem díla Povídky malostranské.

Pošli tento příspěvek svému blízkému