BLOG – Specifické poruchy učení

8. 12. 2014

Možná se ptáte, proč uveřejňujeme článek o poruchách učení na Pravopisně.cz. Odpověď je jednoduchá – řada z nich ovlivňuje výuku českého jazyka. Proto se snažíme upozornit tímto článkem, že na specifické poruchy učení (SPU) platí nejlépe včasné rozpoznání prvotních projevů, které jsou poté následovány odbornou diagnozou v pedagogicko-psychologické poradně (PPP).

Obecně o poruchách učení

Specifické poruchy učení (dále jen SPU) jsou takové poruchy, kdy jedinec má problémy s neschopností naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod ve škole a za průměrné inteligence. Jedná se o poruchy (nikoli o nemoc, jak se někteří domnívají), tudíž u žáka konkrétní poruchy reedukujeme a vyrovnáváme za použití speciálních výukových metod.

Každá specifická porucha učení má svá specifika, ovšem všechny mají stejný znak – ve většině případů se SPU vyskytují u dětí s průměrným až nadprůměrným intelektem, tudíž nejsou způsobena sníženou inteligencí. Příčiny bývají díky porušení jedné nebo více funkcí, které jsou potřebné pro učení čtení, psaní, počítání, kreslení, manuální zručnosti atp. Tyto funkce můžeme rozdělit:

 • Funkce percepční (porušeno smyslové vnímání sluchu nebo zraku).
 • Funkce kognitivní (poznávací) – poruchy pozornosti, paměti, orientace v prostoru, řeči atd.
 • Funkce motorické (pohyb) – porucha hrubé a jemné motoriky.

Je tedy nutné, aby rodič (popř. učitel) včas rozpoznal některé projevy, které si popíšeme později u konkrétních SPU. Platí zde pravidlo, že čím dříve se na poruchu přijde, tím lépe je poté možné ji vyrovnat. Nejlépe identifikovatelné jsou poruchy ve 2. – 3. ročníku základní školy

Přehled základních poruch učení

SPU se mohou vyskytovat samostatně, ale jedná se o ojedinělé případy, častěji se několik poruch učení kombinuje (často i s poruchou pozornosti, ADHD, syndromem lehké mozkové dysfunkce).

Dyslexie

Dyslexie je specifická vývojová porucha čtení, která je převážně způsobena špatnou funkcí zrakové percepce (zrakového vnímání).

Projevy dyslexie

 • Pomalé a neplynulé čtení,
 • čtení je pro dítě namáhavé,
 • často chybuje a vrací se k jednomu slovu,
 • čtení bez intonace (věta je celistvá, neklesá hlasem na konci vět atp.),
 • zaměňování podobných písmen (b-d-p, m-n, atp.),
 • vynechávání písmen a slov,
 • přeskakování řádků,
 • domýšlení slov,
 • dvojité čtení (žák si nejprve přečte část textu pro sebe a pak nahlas),
 • žák si často nepamatuje, co vlastně četl.

Dysortografie

Jedná se o poruchu pravopisu, při které je nejčastěji zhoršená funkce sluchového vnímání.

Projevy dysortografie

Jak se projevuje dysortografie:

 • vynechávání písmen a slov nebo naopak jejich přidávání,
 • záměny podobných hlásek (h/ch, b/d),
 • špatná práce s diakritickými znaménky,
 • problémy s dodržováním hranic písmen a slov (psaní slov dohromady).

Dysgrafie

Specifická porucha psaní, jejím podkladem je porucha jemné motoriky.

Projevy Dysgrafie

Jak se projevuje dysgrafie:

 • pomalé a neplynulé psaní,
 • střídání typů písma,
 • nižší kvalita písma (písmo jde mimo řádek, neudržují správný sklon, nedotahují písmena),
 • záměna podobných písmen (b-d, m-n, l-k, j-p ad.),
 • psaní žákům tvoří potíže – bolí je ruka, pero drží křečovitě,
 • často má dysgrafie i přesah do rýsování a kreslení.

Dyskalkulie

Patří do specifických poruch učení, ovšem netýká se příliš výuky českého jazyka, ale jde o poruchu počítání. U dyskalkulie je většinou porušeno několik funkcí (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, poruchy koncentrace atp.).

Projevy dyskalkulie

 • Dítě si nedokáže spojit počet s číslicí (například počet jablek na obrázku a číslice),
 • špatně rozlišuje geometrické tvary,
 • problémy s lehkými početními úkony (většinou při přechodech přes desítky),
 • má-li žák i kombinaci s dysgrafií, tak může příklad špatně vypočítat i díky špatně napsaným číslicím.
Pošli tento příspěvek svému blízkému