Akademické tituly a jejich značky

8. 04. 2015

V českém prostředí je možné dosáhnout několika druhů titulů – může se jednat o tituly akademické nebo vědecké a dále o policejní nebo vojenské hodnosti. Akademické a vědecké tituůy jsou udělovány vysokými školami, zmíněné hodnosti mohou být uděleny ze strany jiné instituce (Policie ČR, Armáda ČR).

Je nutné si zapamatovat, že některé tituly a hodnosti se píší před jménem a jiné za jménem osoby, která titul/ hodnost úspěšným studiem, pilnou vědeckou prací, pracovními úspěchy nebo celoživotními zásluhami získala.

Proto nabízíme stručný přehled nejčastějších titulů a hodností, aby se vám již nestalo, že si nebudete vědět rady, jak někoho titulovaného oslovit, ať již při osobním setkání, nebo třeba při písemné komunikaci. Stejně tak je důležité osvojit si psaní zkratek jednotlivých titulů a hodností.

Akademické a vědecké tituly před jménem

Po úspěšném ukončení vysokoškolského bakalářského studia jsou udělovány tituly:

Titul Zkratka
Bakalář Bc.
Bakalář umění BcA.

Magisterské tituly

V magisterských studijných programech lze dosáhnout titulů:

Titul Zkratka
Inženýr (v oblasti technických věd a technologií, ekonomie, vojenství, zemědělství a lesnictví) Ing.
Inženýr architekt Ing. Arch.

Specifické magisterské tituly

Pro absolventy magisterského studia specifických oborů:

Titul Zkratka
Doktor všeobecného lékařství MUDr.
Doktor zubního lékařství MDDr.
Doktor veterinárního lékařství MVDr.

Magisterské tituly (často humanitního zaměření)

Pro absolventy magisterských studijních programů v oblastních oblastech (často humanitního zaměření):

Titul Zkratka
Magistr umění MgA.
Magistr Mgr.

Tituly získatelné po rigoŕozní zkoušce

Po dosažení titulu z magisterského studijního programu lze absolvovat rigorózní zkoušku, po obhájení rigorózní práce lze získat titul:

Titul Zkratka
Doktor práv JUDr.
Doktor přírodních věd RNDr.
Doktor farmacie PharmDr.
Doktor teologie ThDr.
Licenciát teologie ThLic.
Doktor filosofie PhDr. (oblast humanitních, společenských a pedagogických
věd)

Dříve udělované tituly

doktor pedagogiky (PaedDr.),
doktor sociálních věd (RSDr.),
doktor obchodních věd (RCDr.),
doktor technických věd (RTDr.).

Vědecké tituly pro vysokoškolské pedagogy

Vysokoškolští pedagogové mohou dosáhnout vědeckých titulů:

Titul Zkratka
Docent doc.
Profesor prof.

Akademické a vědecké tituly za jménem

Jedná se o tituly, které lze získat po absolvování doktorských studijních programů a úspěšném složení státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce.

Titul Zkratka
Doktor Ph.D.
Doktor teologie Th.D.

Tituly udělované do roku 1990

kandidát věd (CSc.),
doktor věd (DrSc.),
doktor (Dr.).

Tituly absolventů vyššího odborného studia

diplomovaný specialista (DiS.)

Policejní hodnosti

Policejní hodnosti jsou udělovány Armádou České republiky, píšeme je vždy před jménem.

Titul Zkratka
Vojín voj.
Svobodník sv. nebo svob.
Desátník des.
Četař čet.
Rotný rtn.
Rotmistr rtm. 
Nadrotmistr nrtm.
Praporčík prap. 
Nadpraporčík nprap.
Štábní praporčík št. prap. nebo šprap.
Poručík por.
Nadporučík npor.
Major mjr.
Podplukovník pplk.
Plukovník plk.
Brigádní generál brig. gen.
Generálmajor genmjr.
Generálporučík genpor.
Armádní generál amr. gen.

Vojenské hodnosti

Vojenské hodnosti jsou udělovány Policií České republiky a píšeme je před jménem.

Titul Zkratka
Rotný rtn.
Strážmistr stržm.
Podpraporčík pprap.
Praporčík prap.
Nadpraporčík nprap.
Podporučík ppor.
Poručík por.
Nadporučík npor.
Kapitán kap.
Major mjr.
Podplukovník pplk.
Plukovník plk.
Brigádní generál brig.gen.
Generálmajor genmjr.
Generálporučík genpor.

Psaní akademických titulů

Existuje několik ustálených pravidel, která je při psaní dosažených titulů nutné dodržovat:

  • Vyšší titul se píše před nižším (v některých případech se nižší titul neuvádí vůbec, např. u titulu Bc. – pokud je dosaženo vyššího titulu než Bc., bakalářský titul se nepíše vůbec);
  • v případě dvou titulů pocházejících ze stejného stupně vzdělání – blíže jménu osoby píšeme titul, kterého bylo dosaženo dříve;
  • tituly před jménem neoddělujeme čárkou, tituly za jménem čárkou oddělujeme;
  • na prvním místě uvádíme případnou vojenskou nebo policejní hodnost, až poté akademický titul před jménem.
Pošli tento příspěvek svému blízkému