44 TIPŮ, jak napsat na klávesnici speciální znaky a symboly

9. 07. 2021

Psaní běžných znaků na české klávesnici zřejmě pro nikoho nebude velkou neznámou, stejně tak často používané kombinace kláves, například pro dvojtečku nebo vykřičník. Když ale dojde řada na exotičtější znaky, může začít běžnější uživatel tápat, takže se teď seznámíme s možnostmi, jak napsat drtivou většinu dodatečných znaků, které se v textu mohou objevit nejčastěji.

Kombinace kláves

Pro běžně používané znaky se obvykle užívá kombinace klávesy Shift a stisku příslušné dodatečné klávesy (jako zmiňovaná dvojtečka, nebo otazník). Pro méně běžné znaky pak bývá určena kombinace Pravý Alt (někde také „Alt Gr“) + klávesa (složené závorky, zavináč, znak dolaru atd.).

Pokud ani tam nenajdeme znak, který potřebujeme použít, zbývá ještě možnost využít tzv. ASCII kód, což je číselné označení pro dané znaky ve standardizované tabulce.

Píše se ovšem jiným způsobem než předchozí typy kombinací, a to stisknutím a podržením levého Altu + napsání číselné kombinace kódu pro daný znak na numerické klávesnici, načež levý Alt pustíme a znak se objeví.

Úplně poslední možností je pak použití asistenčního programu Windows, konkrétně programu Mapa znaků, který umožňuje vložit do textu prakticky jakýkoliv dostupný symbol.

Běžné znaky

Lomítko /

Shift + ú

Lomítko použijeme, chceme-li vyjádřit alternativu (povinen/povinna – bez mezer u jednoslovných výrazů; všichni muži / všechny ženy – s mezerami u víceslovných výrazů).

Lomítko použijeme, chceme-li zapsat zlomky (1/4), jednotky (km/h), školní rok (1997/1998), při zápisu internetových adres, zákonů (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon) aj.

Lomítko lze využít také k úspornému zápisu poezie, například Nerudova báseň Dědova mísa: V kamnech praská, dědek každou chvíli / svadlé ruce sobě zahřívá. / Kolo vrčí, syn si s prací pílí, / nádobu si z dřeva vyrývá. //

Kulaté závorky ()

Shift + ) pro otevření, samotný stisk ) pro uzavření

Anglické uvozovky „

Shift + ů

V českém textu jejich užití není správné. České uvozovky oproti nim vypadají jako malé devítky „“ (viz níže).

Vykřičník !

Shift + §

Apostrof ‚

Shift + ¨ (přehláska, obvykle klávesa vedle velkého enteru)

Levý Alt + 0146 ( tento symbol je pro české texty správnější; vypadá jako malá devítka)

S tímto typem znaménka se nejčastěji můžeme setkat v uměleckých textech, například v poezii, kdy značí vypuštění hlásky na konci slova.

Také se používá, chceme-li v letopočtu vynechat první dvě číslice (’60).

Dále se apostrof hojně objevuje ve slovech a ve jménech cizího původu (d’Artagnan).

Otazník ?

Shift + ,

Dvojtečka :

Shift + .

Podtržítko _

Shift + – (vedle pravého Shiftu)

Procenta %

Shift + =

Stupně °

Shift + ; (vlevo nahoře pod klávesou Esc, po stisknutí kombinace se neobjeví hned, ale až po napsání dalšího znaku)

Háček ˇ

Shift + ´ (vedle klávesy Backspace, opět očekává napsání písmena, nad které má háček umístit)

Méně běžné znaky

Obrácené lomítko

Pravý Alt + q

Svislá čára | (pipe/roura/kolmítko)

Pravý Alt + w

Znak pro Euro €

Pravý Alt + e

Děleno ÷

Pravý Alt + ú

Krát ×

Pravý Alt + ×

Znak đ

Pravý Alt + s

Znak Đ

Pravý Alt + d

Hranatá závorka [

Pravý Alt + f

Ukončení hranaté závorky ]

Pravý Alt + g

Znak ł

Pravý Alt + k

Znak Ł

Pravý Alt + l

Znak pro dolar $

Pravý Alt + ů

Ostré s ß

Pravý Alt + §

Mřížka # (hash/pound sign)

Pravý Alt + x

Ampersand &

Pravý Alt + c

Zavináč @

Pravý Alt + v

Složená závorka {

Pravý Alt + b

Ukončení složené závorky }

Pravý Alt + n

Špičatá závorka < (menší, než)

Pravý Alt + ,

Ukončení špičaté závorky > (větší, než)

Pravý Alt + .

Exotické znaky bez běžných zkratek

Znak mocnění ^ (téhož významu jako m2)

Levý Alt + 94

Tilda ~ (vlnovka)

Levý Alt + 126

Jednoduché uvozovky dolní ‚

Levý Alt + 0130

Tyto uvozovky používáme například tehdy, když chceme dát do uvozovek část textu, který již v uvozovkách je.

Jednoduché uvozovky horní ‘

Levý Alt + 0145

Tyto uvozovky používáme například tehdy, když chceme dát do uvozovek část textu, který již v uvozovkách je.

Pozor! Nepleťme si jednoduché horní uvozovky (‘) s apostrofem (’).

Krátká pomlčka –

Levý Alt + 0150

Pomlčkou oddělujeme část projevu, například vsuvku nebo přístavek.

Pomlčkou vyjadřujeme rozsah (1950–1956; listopad–prosinec). Ve významu „až“ či „od … do“.

Pomlčkou lze vyjádřit také celou finanční částku (460,–).

Dlouhá pomlčka —

Levý Alt + 0151

Minus –

Levý Alt +8722

Trademark ™

Levý Alt + 0153

Copyright ©

Levý Alt + 0169

Registrovaná značka ®

Levý Alt + 0174

Tři tečky …

Levý Alt + 0133

Tři tečky můžeme použít v umělecké literatuře, chceme-li vyjádřit tzv. přerývanou řeč: „Hele, já… no… nekecám… fakt nevím, kde by mohl být.“

Tři tečky stejně tak použijeme v nedokončené řeči: „Jestli si mě nevezmeš, tak…“

Třemi tečkami vyjadřujeme neúplný výčet: „Musela jsem se uklidnit, a tak jsem počítala: jedna, dvě, tři, …, deset, …,avšak i u dvaceti jsem stále ještě byla brunátná vzteky.“

České uvozovky dolní „

Levý Alt + 0132

Nejčastější užití těchto uvozovek je, používáme-li v textu přímou řeč. Jako první se napíší uvozovky dole, následují uvozovky nahoře.

České uvozovky horní “

Levý Alt + “

Nejčastější užití těchto uvozovek je, používáme-li v textu přímou řeč. Jako první se napíší uvozovky dole, následují uvozovky nahoře.

Bohužel, ASCII zkratky neobsahují zdaleka vše, co by mohl uživatel potřebovat. Poslední možností by mohlo být právě použití již výše zmíněné Mapy znaků, v níž lze najít symboly i pro úhlové minuty či vteřiny, mocnění na druhou / na třetí a podobně.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PRAVDOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. Internetové zdroje Alt codes for Special Characters, Signs & Symbols. Alt Codes for Special Characters, Signs & Symbols [online]. Copyright © [cit. 07.07.2021]. Dostupné z: https://altcodeunicode.com/
Pošli tento příspěvek svému blízkému