PRAVIDLA – Psaní velkých písmen

Psaní velkých písmen bývá v pravopise považováno za jednu z nejobtížnějších oblastí.
 Je to dáno mimo jiné tím, že nemá příliš logickou ani historickou oporu, pravopis se zde řídí spíše podle všeobecné dohody.

Zárukou úspěchu při psaní velkých písmen je proto znalost lingvisty stanovených pravidel pro tři základní oblasti užití tohoto pravopisného jevu 
na začátku větných celků, při vyjadřování úcty či přisuzování výjimečného významu 
a v neposlední řadě také v kategorii vlastních jmen.

Velká písmena a větné celky

Oblastí, ve které při psaní velkých písmen chybují nejen studenti asi nejméně,
 je právě kategorie větných celků. Tyto celky, na jejichž začátku vždy stojí velké písmeno, poznáme v písemném projevu poměrně snadno – jsou ukončeny tečkou, otazníkem
 či vykřičníkem.

Příklady

Přišel domů.
Budeš studovat vysokou školu?
Utíkej, Forreste, utíkej!
Pavle, půjčíš mi učebnici matematiky?
V naší vsi nepršelo už dva měsíce!
Moji rodiče dnes mají výročí svatby, a proto jim chystám výlet s překvapením.

Další větný celek uvnitř věty

Velké písmeno je třeba psát i ve větných celcích, které se vyskytují uvnitř věty, na jejímž začátku jsme již velké písmeno uvedli. Typickými příklady tohoto pravopisného jevu jsou citáty, hesla či přímé řeči.

Příklady

Volala na něj: „Pojď už domů!“
Řídím se heslem Dum spiro, spero.
V duchu hesla Pravda vítězí se nesla i letošní debatní soutěž na našem gymnáziu.

Nadpisy a titulky

Faktem, který je třeba si pečlivě zapamatovat, je skutečnost, že ačkoli se nadpisy a titulky
 (např. novinové) obvykle neukončují interpunkčním znaménkem, jsou umístěny
 na samostatném řádku a začínají vždy velkým písmenem.

Příklady

Cirkus Humberto (název knihy a televizního seriálu)
Volby se budou opakovat (novinový titulek)
Trezor (název písně)

Velká písmena a vyjadřování zvláštního vztah k osobě nebo věci

V dopisech nebo e-mailech se osobní a přivlastňovací zájmena píší ve všech pádech zpravidla s velkým písmenem (Ty, Tvůj, Vy, Vás, …). Pozor si však pisatel sdělení musí dávat na podobu slovesa být ve druhé osobě čísla množného i jednotného a zvratná zájmena (se, si, svůj, …), jež se naopak píší vždy s písmenem malým!

Příklady

Milá Katko, ráda bych Ti osobně poděkovala za krásné blahopřání, které jsi zaslala tetě Kláře k osmdesátým narozeninám.

Mohu si s Vámi sjednat schůzku na zítřejší odpoledne?

Vyjadřování úcty je rovněž patrno při užívání výrazů, kterými titulujeme významné osobnosti.

Jasnosti, právě dorazil posel ze sousedního království.

Jeho Milost, král Karel IV., trávila na tomto zámku každé léto.

Na dopis adresovaný místnímu arcibiskupovi je třeba napsat titul Jeho Excelence.

Titulem Vaše Magnificence je při slavnostních promocích absolventů oslovován přítomný rektor univerzity.

Uvedením velkého písmene na začátku vybraného slova je možné zdůraznit jeho význam
 pro pisatele či specifický způsob užívání výrazu.

Nejsi Nikdo!

Pojetí My a Oni jako základního kontrastu ve společnosti.

Prostřednictvím pohádek nám spisovatelé často připomínají skutečnost, že matka Příroda je mocná čarodějka.

Velká písmena a vlastní jména

Bezesporu nejrozsáhlejší kategorií výrazů, na jejichž počátku je nutné užít velké písmeno,
 je skupina vlastních jmen. Právě při jejich psaní také nejčastěji dochází k pochybení zapříčiněnému neznalostí konkrétních pravidel. Proto si zde ta základní nyní připomeneme.

Velká písmena píšeme ve vlastních jménech označujících osoby, zvířata, některé věci, místa apod. Hlavní funkcí vlastních jmen je totiž označení jedné konkrétní osoby/věci
 či určitého zvířete, aby bylo možné je jednoznačně odlišit od ostatních bytostí a předmětů s obdobnými charakteristickými znaky. U lidí je však třeba psát velké písmeno nejen
 na začátku jména či přezdívky, ale i příjmení a přídomků! Velké písmeno je poté samozřejmostí také na začátku přivlastňovacího přídavného jména odvozeného 
od vlastního jména osoby či zvířete.

Příklady

Když jsme odcházeli z hokejového tréninku, museli jsme čekat na Karlova bratra,
který si v šatnách zapomněl svoji lapačku.
Náš pes Rocky byl sice pojmenován podle filmové postavy boxera Rockyho Balboy,
ale rozhodně se nedá říci, že by měl při tréninku základních povelů výdrž a odhodlání svého jmenovce.
Velmi mě překvapilo, když nám dnes učitel přírodopisu řekl, že se světoznámá gorila Moja narodila v české zoologické zahradě.
Mého spolužáka Tomáše Nováka vůbec nepřekvapilo, když jsem mu řekl, že je Nováků v naší republice asi čtyřicet tisíc.
Když jsem při písemném zkoušení z češtiny uvedl, že mám rád Čapkovu tvorbu, byl jsem při následující hodině učitelkou vyzván, abych upřesnil, zda preferuji literární díla Karla Čapka, či jeho bratra Josefa.
Další příklady:

Učitel národů (= J. A. Komenský), Červená karkulka (ale i pouze Karkulka)

Za vlastní jména dále považujeme i označení příslušníků rodů, rodin a skupin osob stejného jména, členů národů a kmenů či obyvatel místa nazývaného vlastním jménem.

U maturity bych si chtěla vytáhnout otázku číslo pět, jelikož je zaměřena na můj oblíbený panovnický rod Přemyslovců.
Hlavní cenu v naší vědomostní soutěži vyhrávají manželé Novákovi z Pardubic.
Ve sci-fi filmech naši planetu často navštěvují Marťané, ale já jsem se doposud setkal jen s dalšími pozemšťany.
Přestože se Mirek v Praze nenarodil, po dobu svého studia na tamější univerzitě
se jako Pražan hrdě prezentoval.
Ke slovanským národům se vedle Čechů řadí také Slováci či Ukrajinci.
Další příklady:

Habsburkové, Horákovi, Bořivojové, Francouz, Evropan, Ostravan ad.

Pamatuj!
Přestože se vlastní jména související s lidmi píší s počátečním velkým písmenem,
existuje několik skupin výrazů, na jejichž počátku je třeba psát malé písmeno!

Jména členů antropologických skupin

V učebnici biologie jsem našel velmi zajímavou studii o specifických vlastnostech kůže afrických černochů.
Ve starých westernech se často objevují potyčky mezi kovboji a rudochy.
Je důležité si zapamatovat, že občan Mongolska nemusí být vždy mongol!

Označení příslušníků kolektivů

Jedná se o příslušníky kolektivů, jejichž název byl odvozen od vlastního jména
 (např. členové názorových skupin, fanoušci určitých sportovních klubů ad.)

Setkání slávistů a sparťanů často končí nejen slovními potyčkami.
Na hodině literatury jsme dnes začali probírat díla autorů náležících k lumírovcům.

Některé přenesené významy slov

Sotva Marek nastoupil do školky, upoutal na sebe pozornost všech přítomných holčiček. Paní učitelky o něm proto z legrace mluvily jako o donchuánovi (svůdci).
Přestože se na nás Kamil po celou dobu táborové hry usmíval, nakonec se ukázalo,
že právě on byl ten jidáš (zrádce), který vždy tajně překazil naše naděje na výhru.

Jako vlastní jména chápeme také pojmenování náboženských, mytologických
a alegorických postav, personifikací přírodních jevů, lidských vlastností atd.

A protože ve své zkoušce uspěl, věnovala mu paní Duha kouzelný dar.
Nejoblíbenější postavou z řecký bájí pro mne byl vždy bůh Zeus.
Další příklady:

Bůh, Syn boží, Afrodita, Svoboda (ve smyslu socha Svobody), děd Vševěd

Pamatuj!
Pokud ovšem mluvíme o daném jevu obecně, uvádíme na jeho začátku vždy malé písmeno.

Každý uctívá jiného boha.
Ve starých příbězích se často setkáváme s postavou proroka či věštce, který předvídá budoucnost.

V užívání malých a velkých písmen se rovněž často chybuje při psaní názvů planet, souhvězdí a dalších vesmírných těles. Proto si zapamatujme, že tato pojmenování píšeme vždy s velkým počátečním písmenem. Jedinou výjimku tvoří výrazy země, měsíc a slunce, pokud je užíváme způsobem nevyjadřujícím odborný hvězdářský význam.

O tom, že je Slunce nejbližší hvězdou naší planety, jsem donedávna neměl nejmenší tušení.
Z obecně známých souhvězdí pozoruji na obloze nejraději Velký vůz.
Záznamy prvních kroků člověka na Měsíci můžeme díky digitalizaci sledovat v mnohem lepší kvalitě než kdysi naši rodiče a prarodiče.
Při letním putování přírodou téměř není třeba používat baterku, neboť ve dne svítí poutníkům na cestu slunce a v noci měsíc.
Až zítra konečně doplujeme do Anglie, velice ráda ucítím pod nohama opět pevnou zem.
Další příklady:

Neptun, Mléčná dráha, Polárka, Severka

Před přechodem k pravidlům psaní nejen zeměpisných pojmenování je vhodné připomenout několik základních zásad užívání velkých písmen v rámci souslovných označení. U víceslovných vlastních jmen píšeme obvykle velké písmeno pouze v prvním slově.

Velmi rád bych po ukončení vysokoškolských studií navštívil všechny ostrovy Tichého oceánu.
Ve chvílích, kdy se na nádvoří Pražského hradu střídají stráže, se kolem jeho bran téměř nedá projít, protože všude postávají turisté.

Je-li však součástí sousloví jiné vlastní jméno, je psáno také s velkým písmenem.

Od září začínám studovat bakalářský obor na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Mojí oblíbenou literární postavou je Baron Prášil.

Další příklady:

Vysoké Tatry, Ústí nad Labem, Univerzita Karlova

Často se opakující obecné druhové jméno se na začátku pojmenování píše s malým písmenem (pokud není součástí oficiálního názvu).

Příští rok chceme s přítelkyní navštívit mys Dobré naděje.
okrese Semily minulý rok otevřeli sedm svatebních salonů!
Další příklady:

kino Varšava, ulice Bratří Čapků, stanice Rajská zahrada, náměstí Svobody

Pokud název začíná předložkou, píše se velké písmeno v předložce i prvním následujícím slově.

Můj bratr po práci rád chodívá do blízké restaurace U Zlatého beránka.
V červenci jsem se odhlásil ze studentských kolejí a přestěhoval se do ulice 
Na Kopečku, kde mám celý byt je pro sebe.
Další příklady:

restaurace U Goliáše, knihkupectví U Zlatého klasu, Na Můstku

Pamatuj!
Není-li předložka užita jako součást oficiálního názvu, píšeme ji vždy s malým počátečním písmenem.

Na cestě domů mě Jirka kvůli doučování dohnal až u Tří hvězd.

V názvech osídlených míst (měst, čtvrtí, sídlišť atd.) se píší velká písmena většinou 
ve všech slovech kromě předložek.

Překvapilo mne, že Hora Svatého Šebestiána je ve skutečnosti pojmenování obce v Ústeckém kraji.
Na studentská léta v Hradci Králové vzpomínám velice ráda.
Už se moc těším, až se příští rok podívám na výstavu koní v Lysé nad Labem.
Moji prarodiče bydleli celý svůj život v Roztokách u Prahy.
Další příklady:

Staré Město, Sídliště Špičák, Nové Město nad Metují

Pokud se ovšem bližší určení nachází až za základem slova, píše se s velkým písmenem pouze u prvního z těchto slov.

Z vlastní zkušenosti vím, že Kostelec nad Černými lesy je skutečným rájem houbařů.
Vybrané domy na Sídlišti Československé armády budou během září procházet kompletní rekonstrukcí.

Další příklady:

Sídliště Českých legií, Rychnov u Nových Hradů, Rokytnice v Orlických horách

Velká písmena píšeme ve vlastních jménech, která jsou tvořená slovy obecného významu, avšak označují konkrétní jev.

Protože se Matěj s Filipem nemohli dohodnout, musel s nimi dědeček o víkendu navštívit Muzeum železnice v Nymburku i Muzeum loutek v Plzni.
O příštích letních prázdninách se mému bratranci z Anglie konečně splní sen navštívit Chrám sv. Víta.
Další příklady:

Listina základních práv a svobod, Ministerstvo obrany, Armáda České republiky

Pokud ovšem těchto spojení neužíváme jako označení jediného konkrétního jevu,
 či jeho oficiální název nějak přetváříme, je třeba na jeho začátku psát malé písmeno.

V příštím roce bude probíhat rozsáhlá kontrola ministerstev financí z celé EU.
Tento víkend mají otevřeno veškerá pražská muzea.
Dědeček si pro své vnuky přichystal jako překvapení výlet do muzea železnice.
V pátek musím zajít s podepsanou smlouvou na liberecký magistrát.

Obecná pravidla pro psaní velkých písmen jsme si zopakovali, a proto se nyní můžeme zaměřit na konkrétní kategorie vlastních jmen, se kterými se v rámci psaných projevů můžeme setkat sice celkem běžně, ale i přesto nás někdy mohou značně potrápit.

Jména zeměpisná

Do této kategorie zahrnujeme světadíly, země, krajiny, ostrovy, poloostrovy, hory a pohoří, nížiny, moře, jezera, řeky, význačné jedinečné přírodní jevy atd.

Příklady

Asie, Amerika, Jižní Amerika, Morava, Slezsko, Pošumaví, Sicílie, Pyrenejský poloostrov, Severní mys, Kralický Sněžník, Jizerské hory, Českomoravská vrchovina, Údolí smrti, Karibik/Karibské moře, jezero Bajkal, Vltava, Divoká Orlice, Harcovský potok, Niagarské vodopády, Boubínský prales, Semtínská lípa (památný strom)

Pamatuj!
Výrazy typu Divoký západ, Blízký východ či Dálný východ jsou vlastními názvy.
 Proto je také potřeba psát přídavné jméno, jež tvoří první část sousloví, s velkým počátečním písmenem.

Už jsi dnes četl v novinách, co se stalo na Blízkém východě?
Ne vždy je ovšem přídavné jméno součástí vlastního názvu!
Ještě musím rok šetřit, a pak se vydám s kolegy na motorkářskou výpravu po jižní Evropě. x Během letošní dovolené se chystáme procestovat nejzajímavější místa Jižní Ameriky.

Podobně se určuje i podoba psaní názvů světových stran. Běžně jsou uváděny s malými počátečními písmeny (sever, jih, východ, západ), ale ve významu označujícím území ležící
na konkrétní světové straně, je třeba uvádět počáteční písmeno velké (např. Západ = západní země).

Střelka kompasu ukazuje vždy na sever. x Literatura ze Západu se do Československa dostávala jen v omezeném množství.

Názvy obcí, městských čtvrtí, ulic, náměstí,…

Dále do této kategie můžeme zahrnout i názvy nábřeží, zahrad, stanic veřejné dopravy, staveb a jejich význačných částí atd.

Příklady

Lidice, Veselí nad Lužnicí, Malá Skála, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Holešovice, Malá Strana, Sídliště Míru (slovo sídliště je součástí oficiálního názvu), Jungmannova ulice, ulice Českých bratří, ulice 17. listopadu, Velké náměstí, náměstí Mezi Zahrádkami, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží Edvarda Beneše, Jiráskovy sady, Vrchlického sady, nádraží Praha-Smíchov, U Nemocnice (zastávka autobusu), Vysočanská (stanice metra), Hrad (= Pražský hrad), Vladislavský sál, Tančící dům, Obecní dům, Rytířský sál, Putimská brána, Betlémská kaple

Další příklady:

Někdy bych rád navštívil New York, ale momentálně mi moje finanční situace nedovoluje dojet dál než do Nového Jičína.

Než odjedeme z Prahy, musíme rozhodně navštívit Hrad!

Jaká je nejkratší cesta na nábřeží Kapitána Jaroše?

Oficiální názvy institucí, organizací, jejich orgánů atd.

Příklady

Rada České televize, Severoatlantická aliance, Rakousko-Uhersko, Dánské království, Jihomoravský kraj, okres Pardubice, Velkomoravská říše, Parlament ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Magistrát města Liberce, Obvodní soud pro Prahu 5, Česká lékařská komora, Strana zelených, Sparta Praha, Ochranný svaz autorský, Gymnázium Boženy Němcové, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Hudební divadlo v Karlíně, Národní knihovna, nakladatelství Albatros, Česká spořitelna, Luční Bouda, koupaliště Sluníčko, Fakultní Thomayerova nemocnice, Ústav pro péči o matku a dítě
Od ledna se s bratrem staneme novými členy Klubu přátel poezie.
Přestože zní oficiální název spolku Česká obec sokolská, v běžné konverzaci
se většinou užívá pojmenování Sokol.

Pamatuj!
Výrazy jako první republika či druhé císařství je třeba psát s malým počátečním písmenem, neboť patří do skupiny výrazů označujících rozlohou menší či časově vzdálenější správní celky.

Názvy dokumentů, kulturních artefaktů a mediálních produktů

Příklady

Zákoník práce, Zlatá bula sicilská, Slovník cizích slov, Bible kralická, Rusalka (název opery), Má vlast (název cyklu symfonických básní B. Smetany), Babička, Havran (název básně), Výkřik (název obrazu), Lidové noviny, Zemědělské noviny, Otázky Václava Moravce
Významní čeští lingvisté píší odborná pojednání např. do časopisu Naše řeč.
Bude se v názvu mé závěrečné práce lépe vyjímat formulace Kutnohorský dekret,
či Dekret kutnohorský?
Na dnešním klavírním koncertě zazněla i má oblíbená Polka Es dur.

Pamatuj!
Pokud užijeme slovo polka (ale i např. zátiší či čítanka) v obecném významu,
je třeba jej napsat s malým počátečním písmenem.

Mým nejoblíbenějším tancem byla v kurzu taneční a společenské výchovy rozhodně polka.

Názvy některých obchodních značek, výrobků a zemědělských produktů

Příklady

Škoda Octavia, hodinky Rolex, Blaťácké zlato (název sýru), Malboro (název cigaret), cigareta Sparta, Dobrá voda (název balené vody), jablko Jonagold, prací prášek Perwoll
V televizi se nyní vysílá reklama na prací prášek Perwoll.
Vítězka soutěže krásy obdržela při slavnostním dekorování i klíčky k novému vozu Škoda Octavia.
Můj strýc má doma rozsáhlou sbírku hodinek, ve které ovšem převládají výrobky značky Rolex.

Pamatuj!
U těchto slov lze rovněž použít variantu s malým počátečním písmenem. V takové podobě
 se jedná o obecná jména druhová, u kterých také často dochází k drobné změně původní podoby výrazu (viz Škoda – škodovka). S malým písmenem je dále třeba psát také zvířecí plemena, jejichž názvy nejsou zabezpečeny žádnou ochrannou známkou (jako výrobky
a produkty uvedené výše).

Koupil si škodovku.
Nosil rolexky.
Používá rexonu.
V ohradě u domu našich sousedů se včera objevili dva huculové.
Sestra by si ráda pořídila německého ovčáka, ale já hlasuji spíše pro čivavu,
 ze které nejde taková hrůza.

Označení významných událostí nebo dějinných období, …

Do této kategorie patří i názvy opakujících se akcí, svátků, soutěží a jejich trofejí, vyznamenání a cen.

Pražské povstání, Velká francouzská revoluce, Letní olympijské hry 2012 v Londýně, Den pro světlušku, Štědrý den, Hromnice, Svátek všech zesnulých, Zlatá tretra, Světový pohár ve sjezdovém lyžování, Cena Alfréda Radoka, Řád bílého lva, Nobelova cena míru

Další příklady:

Abych načerpal inspiraci pro kultivování naší zahrady, zavítám letos i já s prarodiči na výstavu Zahrada Čech.
V rámci Měsíce knihy mají knihovny po celé republice pro své čtenáře připraveno množství zajímavých přednášek.
Nejdůležitějším dnem velikonočních svátků je dozajista Velikonoční pondělí.

Pamatuj!
Všeobecně negativně chápané událostí či období píšeme s malým písmenem!

Učitel dějepisu nás dnes bez předchozího ohlášení vyzkoušel z husitských válek,
 což bylo pro většinu třídy skutečně nemilým překvapením.
Informace k průběhu druhé světové války je možné v učebnici nalézt na stranách
 24–39.

Velké písmeno se uvádí pouze v oficiálních názvech kulturních, politických a jiných akcí (např. Letní olympijské hry 2008). Jinak užíváme tyto výrazy s malým písmenem v podobě mistrovství světa, filmový festival v Karlových Varech atp.

Výjimky najdeme také v kategorii vyznamenání a cen, kde se s malým počátečním písmenem uvádí např. stříbrná medaile Masarykovy univerzity či medaile Za zásluhy!

Na konci článku o správném psaní velkých písmen se zaměříme na drobný češtinářský detail, na nějž je ovšem dobré pamatovat ve společenské konverzaci.

Když jsem včera Martině přes SMS přál vše nejlepší do Nového roku, obratem mi odepsala, že ji asi nemám moc rád, když jí přeji tak málo. Vůbec jsem nechápal,
co jsem udělal špatně.

My to naštěstí víme! Pojmenování Nový rok s počátečním velkým písmenem je sice pravopisně správným označením prvního dne roku, avšak výše uvedené přání se tudíž vztahuje jen a pouze na tento jediný den, což může některé příjemce vzkazu urážet.
 Proto pamatujte na výše uvedené poučky o obecných pojmenováních a přejte svým bližním vždy hodně zdraví, lásky a pohody do (celého) nového roku!

Procvičte si psaní velkých/malých písmen

Autor/ka: Bc. Eliška Sacherová
Revidoval: Bc. Tomáš Tuček
Zdroj: Pravidla českého pravopisu. 2. vyd. Praha: Academia 2005. ISBN 80-200-1327-X

7 komentářů ke článku PRAVIDLA – Psaní velkých písmen”

 1. Dobrý den,

  potřebovala bych k Bakalářské práci obhájit proč jsem u Slovenské národnostní menšiny uvádila počáteční písmeno S, velké !

  Mohli byste mi pomoci co nejdříve, do zítra?

  Chtěla jsem poukázat nejen na důležitost tohoto spojení, proto psaní velkého počátečního písmene, ale také si myslím, že jde o určitě sdružení, ve kterém jsou i spolky a tak je tento název adekvátní v psaní velkého poč.písmena.

  Děkuji za pomoc.

 2. Dobrý den,
  ráda bych se informovala, zda je správné a možné oslovení s velkým i malým písmenem v případech např.:

  rád bych vás informoval o…..
  prosím vás, nemohla byste…..
  rádi bychom vás požádali o…..

  Děkuji
  M. H.

  • Ano, může se psát jak s malým, tak velkým, ale rozhoduje vztah k adresátovi. Jestli se jedná o formální text, tak užíváme velké. Píšeme-li někomu, koho známe lépe, tak malé. Pravidla českého pravopisu: ,,V těchto případech lze napsat velké písmeno vždy, ať napíšeme jednotlivci, několika osobám, nebo kolektivu. Malé písmeno u všech uvedených zájmen naznačuje, že je o dopis soukromý, důvěrný.“

 3. Dobrý den, jak se napíše mikroregion Mikulovsko. Myslím, že takto. Děkuji.

  • Dobrý den, máte pravdu. Píše se mikroregion Mikulovsko, protože ,,mikroregion“ je pouze obecné označení, ale ,,Mikulovsko“ je již oficiální název kraje. Hezký den.

 4. Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s těmi názvy sídlišť. v jednom odstavci máte „Sídliště Špičák“ a asi o 3 odstavce níže „sídliště Špičák,“ protože sídliště není součástí názvu. A může mi někdo říct, jak vůbec poznám, kdy je a kdy není slovo sídliště součástí názvu?
  Děkuji moc.

  • Dobrý den, toto se určuje velmi špatně. Je-li oficiální název ,,Sídliště Špičák“ jako celek, tak jsou obě velká. Ovšem ,,sídliště Špičák“ je název sidlíště, který se jmenuje Špičák, přičemž ,,sídliště“ je zde ve funkci obecného pojmenování.

   Nejlepší je kouknout do pravidel, protože toto nikdo v hlavně neusene.

   Tým Pravopisně.cz

Pošli tento příspěvek svému blízkému