Moderní cvičebnice na procvičení pravopisu a gramatiky

Často hledané

Nejnovější příspěvky

Dovědět × dozvědět

U této dvojice je k nám český pravopis opět milosrdný. V obou případech se jedná o sloveso, které se používá ve významu: dostat zprávu či informaci.

POKRAČUJTE

Loni × vloni

V tomto případě je k nám pravopis poměrně shovívavý. Příslovce, které označuje např. událost, která se stala v minulém roce, je možné napsat hned dvěma způsoby.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – PODMĚT

Větné členy jsou nezbytnou součástí školské praxe i běžného užívání jazyka. I přesto, že se vám nauka o skladbě věty a větných členech může zdát zbytečná, je poměrně nutné ji ovládat. Pokud si neosvojíme tyto základní znalosti, budeme chybovat například ve psaní čárek ve větě jednoduché i v souvětí.

POKRAČUJTE

Hledání číslovky ve větě – PRAVOCVIKO (12)

Číslovky označují množství, počet, pořadí apod. Jsou plnovýznamovým slovním druhem a skloňují se podle vzorů podstatných nebo přídavných jmen či zájmen. Číslovky dělíme na určité a neurčité. Najdete je v tomto cvičení všechny? 🙂

POKRAČUJTE

Hledání doplňku ve větě – PRAVOCVIKO (10)

Doplněk paří mezi rozvíjející větné členy a vztahuje se ke dvěma členům (slovesu a jednomu dalšímu členu). Doplněk může být shodný či neshodný, dále ho můžeme rozdělit na holý, rozvitý a několikanásobný. Ptáme se na něj otázkami Jaký? Jak? V tomto cvičení je úkolem najít ve větách právě doplněk. 🙂

POKRAČUJTE