Větné rozbory

PRAVIDLA – Částice

Devátým slovním druhem jsou částice (partikule), které spadají pod neohebné slovní druhy. Částice uvozují samostatné věty a mohou naznačit i jejich druh (přání, přání, zvolání, rozkaz). Dále mohou vyjadřovat postoj mluvčího k obsahu jeho výpovědi. Částice nejsou větnými členy.

Pokračujte

PRAVIDLA – Spojky

Spojky (latinsky konjukce) patří mezi neohebné slovní druhy. Spojují jednotlivé větné členy a věty. Spojky se dělí na souřadící (převážně spojují souřadné větné členy nebo souřadné věty) a podřadící ořipojují větu vedlejší k větě hlavní). Je důležité znát, že spojky nejsou větnými členy.

Pokračujte

PRAVIDLA – Příslovce

Příslovce (latinsky adverbia) jsou v pořadí šestý slovní druh. Na příslovcích není nic složitého ani náročného, a proto není třeba se jich vůbec bát. Pojďme se podívat, jak je poznáme, co vyjadřují a jak se chovají.

Pokračujte

PRAVIDLA – Slovesa

Sloveso (latinsky verbum) je slovo, které vyjadřuje děj (plavat, běhat, klopýtat), stav (stát, sedět) nebo změnu stavu (zvednout se, posadit se).

Pokračujte