Souhrn češtinářských pravidel

PRAVIDLA – Citoslovce

Citoslovce (latinsky interjekce) jsou v pořadí posledním, desátým slovním druhem. Citoslovce jsou slova poměrně zábavná a nenajde se v nich nic zákeřného, co by nás mohlo zaskočit. Velice často se jedná o jednoslabičná slova. Citoslovce zpravidla vyjadřují:

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Částice

Devátým slovním druhem jsou částice (partikule), které spadají pod neohebné slovní druhy. Částice uvozují samostatné věty a mohou naznačit i jejich druh (přání, přání, zvolání, rozkaz). Dále mohou vyjadřovat postoj mluvčího k obsahu jeho výpovědi. Částice nejsou větnými členy.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Spojky

Spojky (latinsky konjukce) patří mezi neohebné slovní druhy. Spojují jednotlivé větné členy a věty. Spojky se dělí na souřadící (převážně spojují souřadné větné členy nebo souřadné věty) a podřadící ořipojují větu vedlejší k větě hlavní). Je důležité znát, že spojky nejsou větnými členy.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Příslovce

Příslovce (latinsky adverbia) je neohebné slovní druh. Vyjadřuje bližší okolností dějů – místo (doma, zde, tady), čas (potom, zítra, brzy), způsob (lépe, pečlivě, špatně) a příčinu (proto). Dále označuje stupeň a míru (dost peněz, velmi krásný).

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Slovesa

Sloveso (latinsky verbum) je slovo, které vyjadřuje děj (plavat, běhat, klopýtat), stav (stát, sedět) nebo změnu stavu (zvedl se, posadil se).

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Číslovky

Číslovky (latinsky numeralia) patří mezi ohebné slovní druhy. Číslovky jsou slova číselného významu a označují počet (dva), pořadí (druhý), druh (dvoje) a násobenost (dvakrát).

POKRAČUJTE