Časté chyby

Obtížnost
Typ cvičení

Prizma × prisma

Námi zvolené podstatné jméno může označovat hned několik skutečností. V jednom případě se jedná o pojem z oblasti matematiky, který pojmenovává hranol.

Pokračujte

Sémiotika × semijotika × semiotika

A tímto pojmem se rozhodně setkáte nejen při studiu jazyka jako takového. Jedná se o termín užívaný napříč různými vědními disciplínami, např. oblast filosofie, lingvistiky, ale i lékařství.

Pokračujte

Syndikát × sindikát

Tento výraz se do českého jazyka dostal z řečtiny. Obsahuje řeckou předponu syn-, která nese význam „spolu“. Můžeme ji vidět i v dalších slovech s podobným významem, např.: synekie (soužití dvou druhů živočichů v jednom příbytku), syndrom (společný výskyt několika příznaků), synergie (spolupráce) apod. Stejný význam má předpona i v našem případě.

Pokračujte

Fúze × fůze

V případě podstatného jména, které označuje spojení/sloučení (firem, buněk apod.), se nelze řídit známými pravidly ohledně psaní ú/ů.

Pokračujte

Anuita × anuyta

Následující podstatné jméno svým významem spadá do oblasti finančnictví případně práva. Jedná se o termín, který pojmenovává pravidelnou roční splátku nějakého dluhu. Někdy se také používá nespisovný český výraz „ročina“. Právě odsud je odvozen i pravopis slova.

Pokračujte

Hyponymum × hiponymum × hyponimum

S tímto výrazem se můžeme setkat ve škole v hodinách českého jazyka, jedná se totiž o termín z oblasti jazykovědy. Jedná se o podstatné jméno, které označuje slovo významově podřazené k jinému slovu nadřazenému (např.: klobása – uzenina, petrklíč – rostlina, přívlastek – větný člen apod.).

Pokračujte